تبلیغات
الـــ♡یـــسا کلاب 
صفحه اصلی عناوین مطالب در خواست نویسندگی قوانین نویسندگی چت روم اپارات الیسا کلاب RSS

لینک دوستان
سلام امروز براتون قسمت 12 داستانو اوردم امیدوارم خئشتون بیاد نظرم بدین و بگم دلم سوخت گذاشتم وگرنه نمیذاشتم چون نظرات خیلیی بده باور کنینن اگه نظر ندین نمیزارممم 
این قسمت خیلیی قشنگه قسما بعدی دیگه اصلا نگو پس نظر بده اگه داستانو دوست داری 

کریس:اممم نمیدونم چی بگمم تو خیلیی منو ناراحت  کردی از کجا باید بهت اعتماد کنم از کحا بدونم دوباره ولم نمیکنی
مایکل:چطور ولت کنم وقتی با تمام وجوددد دوست دارم وقتیی عاشقتم و حاضرم بخاطرت بمیرم
کریس:من نمیتونم فعلا دوست دخترت شم تا وقتی که بهت اعتماد کنم تو هم اگه منو از ته ته ته دلت دوست داریییی 
باید برام صبر کنی ولی میتونم باهات دوست باشم و وقت بگذرونیم تا بهت اعتماد کنم 
مایکل بلند شد و گفت:جدیییی میگیییی من حاضرم تا وقتی بمیرم منتظرت بمونم فقط اراده کنن 
کریس :من دیگه باید برم بعدا میبینمت
مایک:حالا کجا میریئییی
کریس :ب اید برم 
کریس:خداخافظ 
مایک سریع دست کریسو گرفت و کشیدش و بغلش کردد
مایک:عاشقتم 
کریس:فعلا 
کریس رفا به سمت خونهشون درو بست و جیغ کشید
جیغعععععععععغ
مامانش سریع اومد بالا :چی شده کریسسس
کریسس:اممم هیچی
فرانسیس که تمام مدت اونجا بود و داشت به کریس و مایک نگاه میکرد خیلیی ناراحت بود رفت به سمت خونشون و از توی کشوی میز پدرش یک اسلحه برداش رفت به سمت قبرستون
میره کنار قبر مامانش میشینه و گریه میکنه میگه:ماماننن چرا الان نیستی چرا کنارم نیستی تا کمکم کنییییی چرا خودتو وشتییی همش تقصیر منننهه اهگ من پسر خوبییی بودم خودتو نمیکشیدییی اهههه چرا من اتقدر بدممممممممم
از اون ور کریس داشت از خشحاللیی میمرد خیلییییی خوشحال بود که مایک دوسش داره 
فرانسیس گولولرو گذاشت تو تفنگ و گذاشت روی قلبشو .....

خبب چطور بود دلتون کباب نشدد؟؟م نکه داشتم مینوشتم گریم گرفت براششش
هب نظر میخواهم مممم
[ جمعه 23 مرداد 1394 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ زهــــ♡ــــرا ]
درباره وبلاگ

الیسا کلاب وبیه گه دنبالش بودین
یک وب کامالا دخترانه و جذاب
پس مطالب قدیمیه بقیه وب هارو ول کنین و به اینجا یعنی الیسا کلاب بیاین
پشیمون نمیشین
اینجا جایی که همیشه اپدیته و هر وقت بیاین پره از مطالب جدیددد
با بیشترین بازدید و علاقه
پس بیاین
چون پشیمون نمیشین.
بله اینجا وبیه که دنبالش بودین مطمن باشین
اینجا وبیه که هر کس اومده با لبخند بیزون رفته
پس منتظر چی هستی فقط تایپ کن الیسا کلاب تا کلی مطالب جدید ببینی

و شعار این وب :ما دختریم ما میبریم

بامدیریت:زهرا
و دست راست مدیر:اذین

Alisaclub.mihanblog.com

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒....
__________██____█▒▒▒▒▒▒...
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
_______________▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک