تبلیغات
الـــ♡یـــسا کلاب 
صفحه اصلی عناوین مطالب در خواست نویسندگی قوانین نویسندگی چت روم اپارات الیسا کلاب RSS

لینک دوستان
خببب سلامم امروز براتون قسمت 14 رو اوردم نظرا عالیی بودننننن خیلیی ممنونممم
خب برین ادامههه 
عاشقتونم بوس بوس
نظرم نشه فراموشش
معلم اومد تو گفت سلام بچه ها امروز یک دانش اموز جدید داریم بعد گفت:عزیزم بیا تو وقتی اومد تو فرانس چشماش گرد شده بود چون اون کسی نبود جز جنیفر بعد معلم گفت:عزیزم برو اونجا که خالیه بشین جنیفر دقیقا جلوی فرانس نشست 
بعد معلم گفت :بچه ها ایشون جنیفر هستن همسن شما هستن وخیلی باهوشن
بعد مدرسه فرانس رفت پیش جنیفر و گفت:واییی دیردز چیزی نگفتی که میخواهی بیا کلاس ما 
جنیفر:خب یک سورپرایز بود
بعد کریس هم از اون ور داشت تمام تلاششو میکرد که از مایک دور باشه چون خجالت میکشید تا اینکه مایک پیداش کرد   و دستشو گرفت وگفت:کریسس کجاا میرییی چرا فرارر میکنی 
کریس شروع کرد به گریه و گفت:من دیشب خیلیی فکر کردم گفتنش برام خیلیی سختههه ولی مجبورم بگم مایک بودن من و تو با هم امکاننن ندارهه من باعث ناراحتی تو میشم و از من خجالت میکشی
مایک:امااا
جنیفر:نه چیزیی نگووو عیچیی نگوو وگرنه برام خیلیی سخت میشه گفتنش
ما باید از هم ددر باشیم انقدر که من نتونم به تو اسیب بزنم این کارو میکنم برای توو مگه عشق همین نیست از خود گذشته گی برای عشقت منم همین کارو میکنم
سوفیا که داشت غایمکی به حرفای اونا گوش میداد داشت از خوشحالی باللل در می اورد چوت به خواستش رسیده بود
بعد کریس گفت:من میرم لطفا دنبالم نیاا بعد سریع دوید  و از مدرسه زد بیرون روی یک پله نشست  و گریه کرددددد
اما پشیمون نبود 
از اون ور فرانس و جنی( جنیفره)داشتن با هم حرف میزدن 
جنیفر که از وقتی فرانس و دیده بود عاشقش شده بود دنبال یک فرصت بود که بهش بگه با هم دوست شن
فرانس هم خیلی از جنیفر خوشش اومده بود اما نه به اندازهی کریس 
بعد کریس دورش و نگاه کرد و دید کریس نیست خواست بره پیششش و پیداش کنه اما گفت حتما پیش مایک و نرفت برای همین به جنیفر گفت :میای با هم بیشتر اشنا شیم
جنی که اینو شنید بالل در اورد و گفت:امم خوبه
بعد فرانس گفت:خب پس دنبالم بیا
جنیفر:کجا
فرانس:کنج کاوی ممنوع سورپرایزه
جنیفر:خب بریم
فرانس دست جنیفر و گرفت و بردش دم ساحل یک جای خیلییی زیبا زیر پل
و گفت :اینجا مخفی گاه من ه جایی که توش اروم میگیرم اینجا همه ی رازها منو میدونه
بعد جنیفر رفت پیش فرانس نشست و گفت:میشه منم جزهی از این مخفی گاه باشم تا منم رازاتو بدونم
فرانس:.... اممم ... 
جنیفر:مهم نیست فکر کن اینو نگفتم بعد گفت خیلی جای خوشگلیه تا حالا اینجا نیومده بودم واقعا زیباست
بعد فرانس گفت:دوستام به من میگن فرانس تو هم بگو فرانس
جنیفر:دوستای منم بهم میگن جنی تو هم همینو بگو 
بعد با هم دیگه گفتن دوست دختر یا دوست پسر داری؟؟
فرانس:یکی رو دوست دارم اما اون دوسم نداره 
جنیفرالیکی گفت :تا حالا کسی رو دوست نداشتم 
بعد جنیفر گفت:من دیگه میرم تا فردا 
فرانس:باش خداحافظ 
بعد جنیفر که داشت میرفت تو راه یکهو به یک دسته ادم ولگرد برخورد ادمای ولگرد خواستن کیفشو ازش بدوزدن که جنیفر گفت:اگه یک قدم بیان جلوه تر رنگ دنیا رو دیگه نمیتونین ببینین 
یکیشون که اومد جلوه جنیفر و لقد زد تو کمرش و مرده افتاد زمین بعد ولگردا عصبانی شدن همشون ریختن روز و انداختنش زمین و چاقو کشیدن و وقتی میخواستن چاقو رو فرو کنن ......

بسهههههه هاهاها دلتوننن بسوززززز نمیگم بقیشو تا وقتی نظرا بالاااا شهه خیلیی زیاد نوشتم پس انتظار دارم نظرا خیلیییییی بالا باشه [ سه شنبه 27 مرداد 1394 ] [ 06:03 ب.ظ ] [ زهــــ♡ــــرا ]
درباره وبلاگ

الیسا کلاب وبیه گه دنبالش بودین
یک وب کامالا دخترانه و جذاب
پس مطالب قدیمیه بقیه وب هارو ول کنین و به اینجا یعنی الیسا کلاب بیاین
پشیمون نمیشین
اینجا جایی که همیشه اپدیته و هر وقت بیاین پره از مطالب جدیددد
با بیشترین بازدید و علاقه
پس بیاین
چون پشیمون نمیشین.
بله اینجا وبیه که دنبالش بودین مطمن باشین
اینجا وبیه که هر کس اومده با لبخند بیزون رفته
پس منتظر چی هستی فقط تایپ کن الیسا کلاب تا کلی مطالب جدید ببینی

و شعار این وب :ما دختریم ما میبریم

بامدیریت:زهرا
و دست راست مدیر:اذین

Alisaclub.mihanblog.com

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒....
__________██____█▒▒▒▒▒▒...
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
_______________▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک