تبلیغات
الـــ♡یـــسا کلاب 
صفحه اصلی عناوین مطالب در خواست نویسندگی قوانین نویسندگی چت روم اپارات الیسا کلاب RSS

لینک دوستان
سلامم چون ستاره جون ترکوند گذاشتم 
و راستییی یک چیز مهم 1
از این به بعد تا پایان شخصیت هاا هر کی 20 نظر به یکی از قسمتای این داستان بده میتومه یک شخصیت برای خودش انتخاب کنه پسسس زود باشین وگرنه شخصیت های عالیی میپرننن هااا
خب برین ادامه واسه این قسمت 
نظد ندی نمیزارم هاا
راستی بنظروت داستانو زود تموم کنم یا مثلا تا قسمت 30 بزارم؟؟

یهو فرانس از راه رسید رفت جلوه و چاقوو از دست اون مرده انداخت گفت :چیکار داری میکنی 
بعد مرده عصبانی شد گفت :بچه ها بگیرینش 
بعد دوستاش گرفتنش و حسابییی زدنش جنیفرم یکیشون گرفته بود که نره وسط دعوا 
بعد یکیشون چاقو برداشت و زد تو شکم فرانس بعد فرار کردن 
جنیفر دوید به سمت فرانس گفت:فرانسسسس فرانسسس بهت چاقووو زدنن واییی حالا چیکار کنممم
فرانس با صدایی نازک گفت:من خوبم نگران نباش
جنیفر رفت جلوی یک ماشین وایستاد ماشینه داشت پیزد به جنیفر که ترمز کرد بعد جنی با راننده حرف زد و راننده گفت:برو بابا مگه خلم بهت کمک کنم اونوقت منو پیگرن و.. 
بعد ماشینه رفت 
جنی هر کاری کرد کسی وای نیستاد 
بعد رفت دید فرانس کلیی خون از دست داده 
برای همین فرانسو بلنده زید دوششو گرفت و اروم اروم رفت به سمت بیمارستان 
وقتی رسید دکترا بردنش تو اتاق جراحی 
پرستار به جتی گفت:اگه یک ثانیه دیر تر میومد کاری براش نمیشود کرد
از اون ور کریس و مایک هنوز با هم حرف نمیزدن مایک با خودش فکر میکرد چسکار کنه که کریس متوجه شه که اونا خیلییی بهم میان 
مایک تو راه رو کریسو دید رفت دستشو گرفت و گفت:کریس ببین تو بهم قول دادی باهم دوست باشیمم لطفاا نزار برای دیگران از هم دورشیم بهدش بلند گفت:اییییی بچه هااا گوشش کنیننن من از تهههه قلبم کریشو ددست دارم شنیدیننن اگه ببسنم کسی ناراحتش کرده باور کمین یک ثانیه دیگه از زندگیش نمیمونه 
بعد کریس گفت:چیکارر میکنیی همه دارن به ما نگاه میکننن
مایک :دارم میگم کسی عشق زندگی مو نارحت نکنه 
کریس:مایک با این حرفاا درست نمیشهه نمیتونیمم بفهمم 
بعد کریس و دوید و رفت
مایک دید همه دارن بهشون نگاه میکنن گفت:به چی نگاه میکنینن فیلم سینمایی مگههه 
بعد رفت 
از اون ورم فرانس هنوز تو اتاق عمل بود و جنی داشت میمممرد از نگرانی 
بعد پرستار اومد بیرون جنی پرید سمتش گفت:چیه چی شده چرا انقدر طول کشید
پرستار وضعش خیلییی وخیمه شاید دوم نیاره 
حنی بعد شنیدن این افتاد روی زمیم و از حال رفت بعد پرستار اومد و گفت:خانوم خانوممم بعد بلندش کردن و بردنش تو یک اتاق و بهش سرم زدن 
مایک از اون ور داشت فکر میکرد که یک فکر عالیی به سرش زد رفت دم خونه ی کریس زنگ خونه رو زد کریس درو وا کرد بعد مایک گفت یک لحظه میای 
کریس :اینجا چی میخواهی برو مامانم میبینتت 
مایک:بیا بیرون یک کلمه بهت بگم بعد برو 
کریس مجبور شد بیاد بیرون 
بعد مایک به کریس گفت میشه یکم بچرخی 
کریس چرخید بعد مایک یک دستمال گذاشت دم دهن کریس و کریس از حال رفت بعد مایک سریع کریسو بلند کرد برد تو ماشین و از اونجا دور شد رفت یک جای خیلیی دورر رفت تو یک خونه کریسو گذاشت روب تخت 
از اون ورم جنی تازه به هوش اومد برای همین سریع سرمو کند و رفت دم اتاق عمل دید هنوز کسی نیومده بیرون هنوز صدای پرستار که میگفت شاید دووم نیاره 
که یهو دکی جون اومد بیرون(منظورم دکتره )جنی رفت جلوه گفت :چی شد اقای دکتتر فرانس چطوره 
دکتر گفت مطسفم و....

بسهه نظر بده تا بفهمی بقیشووبرچسب ها: رمانن،
[ پنجشنبه 29 مرداد 1394 ] [ 06:54 ب.ظ ] [ زهــــ♡ــــرا ]
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

الیسا کلاب وبیه گه دنبالش بودین
یک وب کامالا دخترانه و جذاب
پس مطالب قدیمیه بقیه وب هارو ول کنین و به اینجا یعنی الیسا کلاب بیاین
پشیمون نمیشین
اینجا جایی که همیشه اپدیته و هر وقت بیاین پره از مطالب جدیددد
با بیشترین بازدید و علاقه
پس بیاین
چون پشیمون نمیشین.
بله اینجا وبیه که دنبالش بودین مطمن باشین
اینجا وبیه که هر کس اومده با لبخند بیزون رفته
پس منتظر چی هستی فقط تایپ کن الیسا کلاب تا کلی مطالب جدید ببینی

و شعار این وب :ما دختریم ما میبریم

بامدیریت:زهرا
و دست راست مدیر:اذین

Alisaclub.mihanblog.com

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒....
__________██____█▒▒▒▒▒▒...
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
_______________▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک