تبلیغات
الـــ♡یـــسا کلاب 
صفحه اصلی عناوین مطالب در خواست نویسندگی قوانین نویسندگی چت روم اپارات الیسا کلاب RSS

لینک دوستان
سلام خب قسمت اخررر شد گذاشتم راحت شم برین ادامه 
خیلیی قشنگه نظر بدینااا
خب برین دیگه
 که یهو مادر فراتس اومد گفت:راحت شدی کشتیششش پسرمو کشتیی ازت متنفرممم
گمشووو گمشوو از اینجا قاتلل عوضی پسرم به خاطر تو دیگه نیست چرا اینکارو کردی چیکارت کرده بود هاا 
بعد مادر فرانس افتاد روی زمین و شروع به گریه کرد و پدر فرانسم کنارش بود و میگفت:اروم باشش
جنی هنوز باورش نمیشد مگه ممکنه من من
خدا لعنتم کنه 
بعد رفت بیرون بیمارستان حالش بد بود هیچ صدایی نمیشنید جز یک چیز من کشتمم من قاتلم چراا کشتمم چرا من نمردمم
از اون ور کریس هنوز با مایک قهر بود و میگفت امکان نداره
مایک :کریس ببینن ما مگه برای دیگران زندگی میکنیمم 
کریس:من نه اما تو .. تو باید از من دور شیی میفهمیی بایددد
مایک:مجبورم کنن 
کریس :میکنم
بعد مایکل یک قدم رفت جلوهه نزدیک کریس شد و گفت:تو و من مال همیمم میفهمی
کریس :نه این امکان نداره که یهو مایکل کریسو بوسید و گفت :امکان داره 
کریس:تو چیکار میکنییی 
مایکل :عشقم و میبوسم 
کریس :چجوری جرعت میکنی
مایکل :کریسس بسس کننن 
مایک رفت درو وا کرد  و گفت بروو ولی اگه بری بیرون دیگه هرگز نمیبخشمت
کریس داشت پیرفت بیرون که برگشت عقبو نگاه کرد به مایک و تسلیم شد و درو بست و گفت :باشه راضی شدی
مایک : نه هنوز 
کریس رفت جلوه و مایکل و ب و س ی د 
کریس:حالا چی 
مایک:کاملا
از اون ور جنی تو خیابون ها تنها راه میرفت که با خودش گفت :اگه فراکس مرده منم باید بمیرم بی اون زندگی معنی نداره برای همین برگشت بیپترستان  یک چاقو برداشت رفت تو اتاق فرانس تا خودشو بکشه که دید فرانس نیست  و مامانش داره با دکتر میاد تو برای همین قایم شد 
مامان فرانس:دکتر همه چی درسته دیگه فرانس میمیره دیگه؟؟
دکتر بعلله مطمعن باشین الان دارن بهش شوک وصل میکنن تا بمیره 
مامان :خوبه 
جنی با شنیدن این حرف خیایی خوشحال شد چون فرانس زندس بعد مامان فرانس رفت بیرون بعد جنی سریع اومد و چاقو رو گذشت رو گردن دکار و گفت :فرانس کجاستت
دکتر: تو زیر زمینه فقط کاری با من نداشته باشش
جنی سریع دوید به سمت زیر زمین و فرانسو نحات داد و از بیمارستان دور شد 
فرانس به هوش اومد و گفت : چی شدهه 
جنی همه چیو به فرانس گفت 
فرانس با شنیدن اینا خیلیی تعجب کرد و گفت چطور ممکنه 
جنی :باورم کنن
فرانس:نه اینا الکیه حتما تو منو میخواستی بکشی 
جنی:چطور میتونی اینجوری فکر کنی 
فرانس :حرف نزن 
جنی :میتونم بهت ثابت کنم اما بعد ثابت کردن دیگه هرگزز نمیبخشمتت 
فرانس :چجوری ثابت میکنی 
جنی :میبرمت پیش دکتر 
فرانس :باشع بریم
بعد رفتن بیمارستان جنی گشت دنبال دکتر اما دوتر نبودد 
فرانس:چی شد ثابت کن دیگه 
جنی :اماا اماا
فرانس :گمشوو از جلوی چشامم
جنی :باشهه میرممم میرمم جنی سریع رفت بیرون و دوید به سمت دریا 
فرانس هم خیلیی خسته شده بود و نشست روی صندلی تا استراحت کنه که یهو یک پرستار اومد و گفت :خق با اون بود میخواستن بکشنت مادرت میخواست از اینجا برو امن نیست شاید برگردن 
فرانس با شنیدن اینا کلیی تعجب کرد و سریع دوید به سمت جنی 
اما پیداش نکرد جنی تصمیم گرفته بود از مدرسه و خونه اش و.. جدا شه و بره یک جای دیگه 
از اون ور مایک و کریس با هم خوب شده بودن و همه جا با هم بودن 
فرانس هم دست مامان و بابای متقلبشو رو کرد و انداختشون زندان 
چند ماه گذشت اما خبری از جنی نبود فرانس خیلییی افسرده شده بود
یک روز وقتس داشت لب ساحل قدم میزد یک دخترو دید مثل جنی بود اما پشتش به فرانس بود برای همین نمیتونست صورتشو ببینه 
اون دهتر برای یک ثانیه روشو به فرانس کرد و فرانس اونو دید 
فراتس :جنییی اه خدا شکرتت جنی
جنی با دیدن فرانس سریع فرار کرد اما فرانس دنبالش کردد بلاخره گرفتش و گفت :ببخشیدد حق با تو بودد
جنی :اما دیر فهمیدی خیلیی دیر میدونی چرا چون گلدونی که بشکنه دیگه مثل روز اول نمیشه
فرانس :میشههه اگه تلاش باشه میشه
جنی :دیره فرانس خیلییی
فرانس :من عاشقتم 
جنی :ولی من دیگه نیستم
فرانس یهو جنی رو بغل کرد 
جنی گفت :چیکار میکنیی میگم دوست ندارممم 
فرانس :داریی مثل منن 
جنییی:نه 
فرانس :اره
جنی تا خواست حرف بزنه فرانس  ب و س ی دش 
و جنی هم شکایتی نکرد 
فرانس :میای با هم بریم یک جای دور جایی که کسی مزاحممون نشه 
جنی :جایی دور از همه
فرانس:شهر عشقمون 
جنی :از خدا ارزوشو دارمم
فرانس :بریمم 
از اون ورم جنی و مایک باهم بودن 


داستان تموم شد 
امیدوارم دوست داشته باشین 
من دوستدارم داستان زندگیم یکی از اینا باشن خخ 
خب نویسندشم بنده یعنی :زهرا [ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ زهــــ♡ــــرا ]
درباره وبلاگ

الیسا کلاب وبیه گه دنبالش بودین
یک وب کامالا دخترانه و جذاب
پس مطالب قدیمیه بقیه وب هارو ول کنین و به اینجا یعنی الیسا کلاب بیاین
پشیمون نمیشین
اینجا جایی که همیشه اپدیته و هر وقت بیاین پره از مطالب جدیددد
با بیشترین بازدید و علاقه
پس بیاین
چون پشیمون نمیشین.
بله اینجا وبیه که دنبالش بودین مطمن باشین
اینجا وبیه که هر کس اومده با لبخند بیزون رفته
پس منتظر چی هستی فقط تایپ کن الیسا کلاب تا کلی مطالب جدید ببینی

و شعار این وب :ما دختریم ما میبریم

بامدیریت:زهرا
و دست راست مدیر:اذین

Alisaclub.mihanblog.com

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒....
__________██____█▒▒▒▒▒▒...
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
_______________▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک